Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) neden ve nas?l genle?tirme yapar?

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) tm enerji aktar?m? yapan cihazlarda oldu?u gibi cilt ve dokularda dermal ?s? yaratarak genle?tirme yapan bir konsepttir. Bu konsepti anlamak iin cildimize genlik, dayan?kl?l?k ve mkemmel rengini veren ana proteinlerden birisi olan kolajeni bilmemiz gerekir. Maalesef y?llar getike cildimiz sahip oldu?u kolajenlerin bir k?sm?n? kaybeder. Son y?llardaki al??malar cildimizin ve dokular?m?z?n daha derin k?s?mlar?n?n belirli bir ?s? derecesinde ?s?t?lmas?yla vcudumuzun do?al yenilenme srecini yeni kolajenler reterek tetikledi?ini gstermi?tir. Gerekte yeteri dzeyde verilen ?s? ile daha derin cilt tabakalar?nda e?siz bir iyile?me sreci ba?lat?r. Bu srecin ba?lamas?yla hem mekanik hemde biyokimyasal etki sayesinde kolajen fiberlerinin s?k?la?mas? veya bz?mesi dnemi ba?lar. Bu sreci takiben dermal tabakada yeniden ?ekillenme ve sonras?nda da yeni kolajen retimi ok iyi bir iyile?me sreciyle son bulur. Gnmzde bu amala retilen birok enerji (Is?) aktar?m?yla tedavi yapan cihaz bulunmaktad?r. U-Therapy Contlex ( Ameliyats?z Yz germe ) bu ?s? etkisine sebep olmak iin ok kontroll fokuslanm?? ultrason enerjisi kullanarak enerjinin dokunun daha derin tabakalar?na direk olarak gnderilmesini sa?lar.
u-therapy contlex

U-Therapy Contlex hangi teknolojiyi kullanmaktad?r?

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) en yeni ultrason teknolojisini kullannmaktad?r. Cihaz?n ene alt?, boyun, ka? gibi blgelerde cilt liftingi yapt??? Amerikan FDA belgesi al?narak kan?tlanm??t?r. U-Therapy Contlex, zellikle, yo?un fokuslu ultrason (HIFU) enerjisi kullanarak cildi ve daha derin dokular? ?s?t?r. U-Therapy Contlex, 1 mm spot bykl? ile s?n?rland?r?lm??, net bir ?ekilde fokuslanm??, oklu ve farkl? seviyelerde kullan?labilen ultrason enerjisi ile net sonulara ula??r. Enerjinin fokuslanmas? bu anlamda ok nemlidir. Fokuslanmam?? enerji faydas?zd?r. Enerji bu s?n?rland?r?lm?? spot bykl? ierisinde kalmal?d?r ki termal hasar alan? kesin olarak belirlenebilsin ve yeni kolajen formasyonuyla birlikte dermal ?ekillendirme tam istenilen blgede olu?turulabilsin.

Neden U-Therapy Contlex di?er enerji aktar?m? yapan sistemlerden daha iyidir?

Tecrbeler gstermi?tir ki, di?er enerji aktar?ml? sistemlere meydan okuyabilmek iin klinik anlamda ba?ar?ya ula?mak gerekmektedir. Birok kullan?c? cilt gev?ekli?i problemini dermal ?s? yaratarak tedavi etmek iin mevcut Radyofrekans Infra-red (K?z?ltesi) ve di?er enerji bazl? sistemleri kullanarak kesin olarak belirlenmi? bir blgeyi tedavi etmek yerine ok daha byk bir alan? toplu bir ?ekilde tedavi etme yakla??m?n? benimsemi?tir. Maalesef, bu byklkteki enerji miktar? baz? hastalarda olumlu sonular yarat?rken baz? hastalarda olumsuz sonular? ortaya ?kmas?n? sa?lar. Yo?un fokuslu ultrason enerjisi kullanan U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) Non-Invaziv fraksiyonel ve byk alan at??? yapan sistemlerle kar??la?t?rma yapmaks?z?n enerjiyi farkl? sevilerde daha do?ru ve gre cildin daha derin tabakalar?na aktar?r. Bu sonular dermal ?s?n?n kusursuz olarak aktar?l?p yeni kolajen retiminin ne kadar do?ru bir ?ekilde yap?ld???n? gstermektedir.
u-therapy contlex

U-Therapy Contlexin lazerlerden fark? nedir?

Lazerler lazer ???n? vas?tas?yla enerjiyi direk olarak hedefe gnderirler. Lazerlerin sahip oldu?u dalga boyuna gre kullan?m alanlar? de?i?kendir.Bu kullan?m alanlar?, cilt ?ekillendirme, epilasyon, dvme silme ve facial rejuvinasyonu olarak s?n?fland?r?labilir. U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) dalga boyu yerine fokuslanm?? ultrason veya ses dalgalar? kullanarak enerjiyi hedeflenen blgeye ula?t?r?r. Lazerler tipik olarak cildin yzeysel k?sm?nda i? grrler. (hafif izgiler, k?r???kl?klar, pigment de?i?iklikleri vb) U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) ise daha derin cilt tabakalar?nda ve cildin ana katman?nda i?lem yapmaktad?r.

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) neden ok nemlidir?

U-Therapy Contlex yo?un fokuslu ultrason tekni?i kullanan tek sistemdir. U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) ayn? zamanda cildin derin katmanlar?nda non-invaziv tedavi yapan dnyadaki nadir sistemlerden biridir.

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) seans? ne kadar srer?

Tm yz ve boyun uygulamas? yakla??k 60-90 dakika srmektedir. Belirli bir yz blgesi yada al?n blgesi liftingi sadece 30 dakika srmektedir. Ka seans gerekmektedir? Sadece gerekli olan enerjinin gnderilmesi sayesinde genellikle tek seans yeterlidir. Fakat cilt gev?ekli?ine ba?l? olarak bir seanstan fazla yap?labilir. Bir sonraki seansta uzman?n?z gerekli olan tedavi plan?n? size syleyecektir.

U-Therapy Contlexin yan etkisi var m?d?r?

ok az dzeyde ?i?lik ve k?zar?kl?k olmas?na ra?men bu etkiler tedaviden sonraki ilk 2 saatte yok olmaktad?r. Herhangi bir iyile?me sresi bulunmamaktad?r. Hastalar?n byk bir k?sm? gnlk ya?amlar?na tedavi sonras?nda hemen dnebilmektedir.

Sonular? ne zaman grebilirim?

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe )tedavisini takiben k?sa sreli bir kabar?kl?k fark edilecektir. Fakat yeni daha fazla kolajenin yaratt??? etki 6-8 hafta ierisinde gzle grlecektir. U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) hakk?ndaki en gzel sonu ise yeni kolajen retiminin tedavinin 4-6 ay sonras?nda bile devam etmesidir. Sonular 1 y?l sonras?nda bile de?i?iklik gstermektedir.

Tedavinin kal?c?l??? ne kadard?r?

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) sonular?yla ilgili al??malar yeni olmas?na ra?men rapor edilen al??malara gre tedavinin kal?c?l???n?n 18 aydan 2 y?l ve daha fazlas?na kadar srd? sylenebilir. Tm anti-aging tedavilerinde bilindi?i zere zaman cildi etkileyen nemli bir faktr olarak kar??m?za ?kmaktad?r. Fakat sistemin upgrade edilebilir olmas? ve yeni al??malardan edilen bulgular sayesinde eklenen yeni zelliklerle tedavinin kal?c?l?k sresinin dahada art?r?labilece?ini syleyebiliyoruz.

Cerrahi yz liftingi ile elde edilen sonucu U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) ile de elde edebilece?imi bekleyebilir miyim?

En k?sa cevap hay?r olacakt?r. E?er yz dokusunda sarkma ve gev?eklik sz konusu ise tek do?ru yntem cerrahi yntemle yz liftinginin yap?lmas?d?r. Bununla beraber e?er sadece hafif ve orta lde bir gev?eklik sz konusu ise U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) tercih edilen tedavi yntemi olacakt?r. Hastalar?n anlamas? gereken en nemli konu U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) tedavisinin cilt s?k?la?t?rma anlam?nda yeni kolajen retimi sayesinde gerekle?ti?idir. Bu tedavi sonucunda ciltte yenilenme, k?r???kl?klarda ve izgilerde azalma gerekle?ecektir. Fakat bu etki cerrahi ynteme gre 25%'lik daha az bir sonula grlecektir.

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) ne zaman nerilmez?

U-Therapy Contlex (Ameliyats?z Yz germe) tedavisi ciltte yo?un gev?eklik sz konusu ise ve alt k?sm?nda kas ve ya?l? doku varsa nerilmemelidir. Ayr?ca ba????kl?k sistemi hastal??? bulunan ki?ilerde de uygulanmamal?d?r. Cildi ok incelmi? olan olan veya gne? hasar?na ba?l? izleri bulunan ki?ilerde nerilmemelidir.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

detayli bilgi bize ulasin soru sorun facebook sayfasi