Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

Radyofrekans Uygulamas?


Radyo Frekans Etkileri

Sellitlere, blgesel ya? birikimlerine (kalalar, bacaklar, kar?n, bel blgesi, kollar ve yz sarkmalar?, k?r???kl?klar?n, sellitlerin yok edilmesi) kollardaki gev?emelere, ene alt? (g?d?) blgesinin toparlanmas?, tm yz toparlanmas? (kolajen uyar?m?), cilt sarkmalar?na, Liposuction sonras? olu?an dzensizliklere son...

RADYO FREKANS ?LE DER?N ISI TEDAV?S? HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Radyo Frekans nedir?


Radyo frekans, ?s? kontroll zay?flama yntemidir.

Nas?l al???r?

Radyo dalgalar? vcuttaki su moleklleri ile iyonlar?n?
(sodyum-potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geirir. Bunlar?n
hareketlenmesine ba?l? olarak enerji a??a ?kar ve blge ?s?n?r.

Ama nedir?

Ama, ?s?t?lan (tedavi edilen blge) blgenin ?s?s?n?n 41-43 dereceye ?karmakt?r (normalde vcut ?s?s? 36-37 derecedir).Cilt ?s?s? bu noktaya geldi?inde, cilt alt? blgedeki ?s? 50-55 dereceye tekabl eder. Bu ?s? vcuda herhangi bir tahribat ya da zarar vermez.

Etkileri nelerdir?

Radyo Frekans yntemi ile blgesel tedavinin 3 etkisi vard?r:

1. Etki: Temel Mekanizma

Radyofrekans, su ieren btn dokular? kontroll bir ?ekilde ok derin dokulara gemesine (veya iletilmesine) yol amadan ?s?tmakta. nk Radyo frekans hcrelerdeki su molekllerini harekete geirmektedir. Bu teknoloji ile su dzeyi ok yksek olan ya? hcrelerine ula??labilmektedir. Yani ya? dokusunu eritebilmektedir. Tedavi s?ras?nda ?s?nan blgende ya? hcrelerinin duvarlar? paralan?r, ya?lar erimeye ba?lar.Eriyen ya?lar dola??m?n artmas?na ba?l? olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vcuttan at?l?r.

2. Etki:


Ya?lanm?? ve y?pranm?? Kollajen doku paralan?r ve lr. Bunlar?n yerine vcut yeni kollajen retimine ba?lar.

3. Etki:

Vcutta s?k?l???, gerginli?i sa?layan dokuya ba? dokusu denir.Bu dokuyu olu?turan hcreler ise fibroblast hcreleridir.Olu?an ?s? ile fibroblast aktivasyonu h?zlan?r.

Sonu:

Ya?lar?n erimesi, kolajenlerin o?almas? ve ba? dokusunun yenilenmesi ile incelme, zay?flama, sellitlerin yok olmas?, toparlanma, sark?klar?n giderilmesi, k?r???kl?klar?n yok olmas? sonucu do?ar.

Is? nas?l kontrol edilir?

zel olarak imal edilmi? infrared termometre ile llr.Tedavi sresince ?s? srekli llr.

Uygulama, hangi blgelerde, hangi ba?l?kla yap?l?r?

Cihazda iki ba?l?k vard?r.Bipolar ve Unipolar. Bipolar ba?l?kla yz uygulamalar?, Unipolar ba?l?k ile vcut uygulamalar? yap?l?r.

Tedavi sresi?

Kk blge iin 15-30 dakika (rnek; yz), bacaklar ve kala iin 45-60 dakika, gbek ve basenler iin 20-25 dakikad?r.En k?sa tedavi aral??? 2 hafta, en uzun tedavi aral??? 4 haftad?r.Buna ki?inin durumuna gre karar verilir.Toplam seanslar ortalama 6 adettir.

Uygulama ac? vermekte midir?

Bu sistemin uygulanmas? s?ras?nda kontroll bir ?ekilde cildin ?s?t?lmas?n?n yan? s?ra, cihaz?n uygulama ba?l???n?n ta??d??? cooling (so?utma) sistemi, uygulaman?n ac?s?z tamamlanmas?n? sa?lamaktad?r.

Tedavide cilt renginin koyu olmas? bir sak?nca m?d?r?

Radyo frekans teknolojisini ieren Accent, renk kr bir sistemdir. Yani hibir cilt tipi iin sak?nca te?kil etmemektedir. Bu nedenle yaz?n bronzla?may? getiren ko?ullarda bile tedaviye devam edilebilmektedir.

Kimlere uygulanamaz?

Tedavi edilmeyen ya da edilemeyen hastal?klar (Parkinson, ms, epilepsi, kanser-cilt kanseri vb.), hamilelik, kalp pili olanlar ve vcudunda byk metal protez bulunanlara uygulanamaz.

Tedaviden nas?l sonular beklemeliyiz?

Do?al olarak uygulama sonraki etkiler, her trl tedavide oldu?u gibi ki?iden ki?iye de?i?iklik gsterebilmektedir. Tedaviden hemen sonraki srete deride hafif bir k?zarma ve gerginle?me gzlenmektedir. Bu etki ise ok h?zl? bir ?ekilde yok olmaktad?r ve gnlk faaliyetlere ok rahat bir ?ekilde devam edilebilmektedir.

Gnlk hayata etkisi nedir?

Sadece uygulama s?ras?nda s?cakl?k hissedilir.Gnlk hayat? etkilemez.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi