Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

PRP Uygulamas?

PRP nedir?

PRP, Platelet Rich Plasma platelet ynnden zenginle?tirilmi? plazma uygulamas? ad? verilen tedavi ynteminin k?salt?lm?? ismidir. Bu uygulama, ki?iden al?nan kk miktardaki kan?n zel bir tpe konularak santrfj i?lemine tabi tutulduktan sonra bile?enlerine ayr??t?r?lmas? ve elde edilen az miktardaki platelet ynnden zenginle?tirilmi? plazman?n (PRP), yine ayn? ki?iye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel al?r.

(PRP) uygulamas?nda ama nedir?

Plateletler veya di?er ad?yla trombositlervcudumuzdaki hasarl? dokular?n onar?m?n? ve do?al hallerine dnmelerini sa?lamak iin gerekli olan byme faktrlerini yap?s?nda bar?nd?ran kan bile?enleridir. Dokular?m?zda herhangi bir hasar olu?tu?unda kan?m?z plateletleri bu dokuya toplayarak bir onar?m sreci ba?lat?r, PRP uygulamas?n?n amac? ise bu hedef dokuya kan dola??m? ile ta??nabilecek olandan ok daha fazla say?da plateleti verebilmektir, bylece hasarl? dokunun onar?m? da bu kadar h?zla ve gl bir ?ekilde ba?lar ve daha abuk sonulan?r, nk PRP ile elde edilen plateletlerin yo?unlu?u kandakinden 2 ila 4 kat fazlad?r.

Pratikte PRP uygulamas? nas?l yap?l?r?

Uygulaman?n yap?laca?? ki?iden 2 veya 3 tp ( 16-23 ml) kan al?n?r, santrfj cihaz?nda plateletleri ayr??t?r?l?r. Ayr??t?r?lan plateletler kitteki tpn iersinde yo?unla??p birikir ve PRP denilen bir kan rn ortaya ?kar. Bu rn (PRP) dolgu veya mezoterapi gibi yollarla deriye uygulan?r, deriyi genle?tirici etkisi uygulaman?n hemen sonras?nda parlak ve canl? bir grnmle belirgin hale gelir.

Maske de mezoterapi yntemi kadar genle?tirici bir etki sa?l?yor mu?

Sa?lar. nk dolgu veya mezoterapi yoluyla uygulanan PRP kolayl?k sa?lamak a?s?ndan ka??t bir maskeye emdirilerek uygulanmaktad?r, deriye ne yolla verilirse verilsin etkisini gsterecektir. Ayr?ca PRP sadece genle?tirmede de?il iyile?meyen yaralarda, a?k yaralarda, ene implantlar?nda ve benzer birok alanda da kullan?labilir.

PRPnin hedefi yara iyile?mesini sa?lamak m?d?r? Derinin genle?mesi ile yara iyile?mesi aras?ndaki ili?ki nedir?

Derimizin ya?lanmas? ayn? yaralanma srecinde oldu?u gibi baz? fiziksel zelliklerini kaybetmesinden kaynaklan?r. Bu nedenle derimizi genle?tirmeye ynelik uygulamalarda asl?nda vcudumuzun bir yaray? iyile?tirirken yapt?klar?n? e?itli yntemlerle taklit ederiz. rne?in lazer, peeling gibi yntemlerle derimize limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu hasar? derimizi h?zla iyile?tirmek iin tetikleyici bir g olarak kullan?r?z, bu hasar sonras?nda byme faktrleri sal?n?r ve iyile?me sreci ba?lar. Dermokozmetik rnler de benzer ?ekilde derimizi yeniden yap?land?ran maddelerin veya sentetik olarak elde edilmi? byme faktrlerinin bir iyile?me sreci ba?latmas?n? sa?larlar.

Derideki bir hasar? en etkili, en h?zl? ve en do?al biimde onarabilecek olan yap?, yine derinin ait oldu?u btnn bir paras?d?r, bu nedenle plazma uygulamas? damarlar?m?zda dola?an bu sihirli gc harekete geiren bir yntem olarak geli?mi?tir.

Yeni bir yntem midir? Hangi alanlarda uygulanmaktad?r?

PRP uygulamas? hcresel tedavinin uygulama alanlar?ndan yaln?zca biridir. Yeni bir yntem de?ildir; dental (di?) implantlarla ba?layan uygulama alanlar? estetik t?p, ortopedi, iyile?meyen yara tedavisi gibi alanlarda h?zla yay?lmaktad?rir. Yak?n bir gelecekte kronik a?r? tedavisinde, tendon hasarlar?nda, romatizmal yak?nmalarda PRP kullan?m?na ait ok say?da bilimsel al??man?n yay?nlanmas? beklenmektedir.

PRP uygulamas? bir tr kk hcre tedavisi midir?

Kk hcre tedavisi veya hcresel tedavi bir yaralanma veya hastal??? tedavi etmek amac?yla hasar grm? olan bir organa yeni hcrelerin tan?t?lmas? anlam?na gelmektedir. PRP uygulamas?nda ise hasarl? dokunun onar?m? iin onar?m? ba?latan ve uyaran bir faktr olarak plateletlerden yararlan?lmaktad?r, iki uygulama bu anlamda birbirinden farkl?d?r.

Hastan?n kendi kan?n?n i?lemden geirilip hastaya tekrar verilmesi gvenilir bir uygulama m?d?r?

PRP uygulamas? otolog dur, yani kullan?lan plateletler hastadan kendisinden al?nanlard?r, ayr?ca kan?n al?nmas?, plateletlerin ayr??t?r?lmas? gibi i?lemler steril ve kapal? bir kit yard?m?yla yap?lmaktad?r, yani d??ar?dan da bir bula?ma riski yoktur. Bunlar?n d???nda, verilen plateletlere eklenen hibir ?ey mevcut de?ildir. Bu nedenlerle uygulama tamamen gvenlidir.

Bu tedavinin uygulanmas? ne kadar sryor? zel bir ko?ul gerekiyor mu?

Toplamda yakla??k 30 dakikal?k bir uygulamad?r. Kolayca, ac?s?z biimde uygulan?r.

PRP uygulamas?nda olumlu etki ne zaman grlr?

Uygulamadan hemen sonra ciltte sa?l?kl? bir parlakl?k ortaya ?kar. Daha sonra bu parlak grnmde biraz gerileme olur, ancak 3 veya 4 uygulamadan sonra (yani 1 kr uyguland?ktan sonra) kal?c? bir etki belirgin hale gelir.

Etkinin tam olarak sa?lanmas? iin ka uygulama yapmak gerekir?

Tam etki toplam 3 veya 4 uygulamadan, yani bir kr tamamland?ktan sonra kal?c? bir ???lt?, bir toparlanma ?eklinde ortaya ?kacakt?r.

Bir kr ile elde edilen olumlu sonular sonradan tamamen kaybolur mu?

Kaybolmaz, ancak 3 veya 4 uygulamadan olu?an krleri her 10-12 ayda bir tekrarlamak gerekir. Bu durumda uygulanan krlerin etkisi kal?c? bir genle?tirici etkiye e?de?erdir. Yani her 15 gnde bir yap?lacak 3 veya 4 uygulamadan olu?acak bir kr ortalama olarak her y?l tekrarlanmal?d?r.

PRP uygulamas?n?n en nemli avantaj? nedir?

Sa?lanan genle?tirici etkinin dolgu ve benzer uygulamalarda elde edilen etkiler gibi sadece belirli alanlara yo?unla?m?? olmamas?, derinin daha byk bir blmne yay?lmas? ve daha kal?c? olmas?d?r. Di?er yntemlerle sa?lanan olumlu sonular belli bir sre devam eder, ancak PRPnin olumlu sonular? tamamen uygulanan ki?iye aittir. Kaybolup gitmez.

PRP uygulamas? ac? verir mi?

PRP uygulamas? maske d???nda enjeksiyonla yap?l?r. Kan al?nmas? esnas?nda duyulan rahats?zl?ktan daha byk boyutta bir ac? hissi beklenmez. PRP ile mezoterapi uygulamas? o?unlukla derinin 1,5 mm alt?na yap?l?r, deriye hacim kazand?rmak iinse daha derin uygulama yapmak gerekir, ancak bu uygulamalarda d??ar?dan srlen anestezik kremler ac? hissini engeller.

PRP uygulamas?ndan beklentiler neler olmal?d?r?

Kozmetik amal? PRP uygulamas? birok beklentiyi kar??layacak stn zelliklere sahiptir. nk;

1) Uzun etkilidir

2) Deriyi en do?al biimde yeniden canland?r?r, yap?land?r?r.

3) Kolay ve gvenli biimde uygulan?r.

4) Sadece yeni kolajen olu?umunu de?il, derinin tm ya?amsal i?levlerini destekler.

5) K?r???kl?klar? ve izgilleri deriyi doldurarak de?il genle?tirerek giderir.

6) ?lk uygulamadan sonras? sa?lanan parlak sa?l?kl? grnm bir sre sonra hafife gerileyebilir, bunun iin ard???k uygulamalar yap?lmal? ve genle?tirici etkinin y???lmas?n? sa?lamal?d?r.

7) 3 veya 4 uygulamadan olu?an krler her 10-12 ayda bir kez tekrarland???nda kal?c? say?labilecek kadar uzun etkili bir genle?tirici etkisi sa?lanm?? olacakt?r.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi